Navigácia

Navigácia

  Výchovný poradca Monitor - testovanie 9 Webové adresy škôl v Žiline a okolí Harmonogram pre žiakov a rodičov 9.ročníka Budete mať prváka Poruchy správania Píše Vaše dieťa pravou alebo ľavou rukou? Info pre rodičov Polročné vysvedčenie Dni otvorených dverí

  Výchovné poradenstvo

  Výchovný poradca

  Výchovné poradenstvo

   

  KTO je výchovný poradca?

  Volá sa Mgr.Peter Knotek. Popri vyučovaní v tomto školskom roku (matematika, geografia a informatika)  vykonáva aj funkciu výchovného poradcu.

   

  KDE ho možno zastihnúť?

  Prvá budova, tzv.A blok.

   

  KEDY?
  V utorok od 11 30 alebo individuálne podľa dohody.

   

  PRE KOHO?

  -          pre žiakov

  -          pre učiteľov

  -          pre rodičov

  -          pre stredné školy

  -          pre rôzne inštitúcie

            Základné informácie :

  -       činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno – vzdelávacích problémov žiakov

          -  výchovno – vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, CPPPaP v Žiline, psychológmi

            -  v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský  servis pre rodičov a žiakov:

                 a)informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ

                 b)usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu

                 c)poinformuje o povolaniach, ktoré poznáte a nepoznáte

                 d)umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy,        zabezpečuje možnosť zúčastniť sa Dní otvorených dverí na SŠ

               e) podieľa sa na realizácii prevencie sociálno – patologických javov mládeže, užitočné informácie o prevencii môžu nájsť žiaci, rodičia, pedagógovia na www.prevenciasikanovania.sk

   

  Informácie pre rodičov k podávaniu prihlášok na stredné školy

  /Všeobecné informácie bez uvedenia termínov/

   

  Predpoklady prijatia na vzdelávanie v SŠ

  1.Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu (bilingválne gymnáziá)   Ak žiak získal základné vzdelanie a v príslušnom školskom roku úspešne ukončil ôsmy ročník ZŚ a splnil podmienky prijímacieho konania; alebo úspešne ukončil deviaty ročník   ZŠ a splnil podmienky prijímacieho konania.

   2. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách, stredného   odborného vzdelávania (3- 4 ročné učebné odbory), úplného stredného odborného   vzdelávania (4.-5. ročník študijné odbory), šest'ročného vzdelávacieho programu   v konzervatóriu (hudobná a dramatická) - ak získal nižšie stredné vzdelanie /ukončil   9.ročník/ a splnil podmienky prijímacieho konania.

   3. Do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného  vzdelávania (2- ročné učebné odbory) - ak mal 9.alebo 10.rok školskej dochádzky   v nižšom ako 9.ročníku.

   

   

   Prihlášky na vzdelávanie v SŠ

  1. Zákonný zástupca môže podat' riaditeľovi ZŠ  2 prihlášky na štúdium v odboroch, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopnosti, zručnosti alebo nadania /talentové skúšky/.

  2. Prihlášky na štúdium v odboroch, ktoré  vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania odošle riaditeľ ZŠ na SŠ.

  3. Zákonný zástupca môže podat' riaditeľovi ZŠ  ďalšie 2 prihlášky na dve stredné školy alebo na dva odbory tej istej strednej školy (na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky).

  4. Ďalšiu jednu prihlášku môžu podať riaditeľovi strednej školy pre prijímacie skúšky v ďalšom termíne, ak nebol žiak prijatý v májovom termíne prijímacích skúšok.

   

  Rozhodnutie o prijatí

  1. Riaditeľ SŠ  zriad'uje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán.

  2. Riaditeľ SŠ odošle rozhodnutie o prijatí bez prijímacej skúšky najneskôr 10 dní pred    termínom konania prijímacích skúšok (zákon neumožňuje zasielat' rozhodnutie o neprijatí pred termínom prijímacích skúšok).

  3. Riaditeľ SŠ pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť' dní pred     termínom prijímacej skúšky

  4. O prijatí uchádzača rozhodne riaditeľ' strednej školy na základe výsledkov prijímacieho    konania (prihliada na zdravotnú spôsobilosť', zmenenú pracovnú schopnosť', úspešné    riešenie predmetových olympiád alebo víťazstvo v súťažiach, výsledky dosiahnuté  v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ).

  5. Riaditeľ SŠ zverejní na výveske školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov     prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa termínu konania PS -zoznam  obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov a informáciu, či vykonal skúšku úspešne resp. neúspešne.

  6. Riaditel' SS rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr do troch dní (spolu s rozhodnutím oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium).

  7 . Základná škola vydá uchádzačovi len jeden zápisný lístok.

  8. Stredná škola vykoná zápis na základe zápisného lístka, ktorý si ponechá SŠ - ak sa    uchádzač  nezapíše, rozhodnutie o prijatí je neplatné.

  9. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní  štúdium na tej strednej    škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný  lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú    sa zapíše.

   

   

  Odvolacie konanie

  1. Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy (zriaďovateľ: KŠU, VUC) o neprijatí sa môže uchádzač, (zákonný zástupca maloletého) odvolať' v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

  2. Proti rozhodnutiu o neprijatí riaditeľa cirkevnej alebo súkromnej strednej školy si môže zákonný zástupca maloletého podať' Žiadosť' o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa  doručenia rozhodnutia.

   

  INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ NA STREDNÉ ŠKOLY

   

  Organizácia prijímania na vzdelávanie na stredných školách prebieha v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č.6/2004 o prijímaní na štúdium na SŠ.

   

   

  POSTUP PRI PODÁVANÍ PRIHLÁŠOK

   

  1. Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje.

  2. Zákonný zástupca žiaka si môže podať dve prihlášky na dve rôzne SŠ alebo na dva rôzne odbory vzdelávania tej istej SŠ a dve prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, t.j. na odbor s talentovou skúškou. Ďalšiu prihlášku si môže podať iba v prípade, ak žiak nebol v prvom termíne prijatý ani na jednu zo SŠ, a to na druhý, júnový termín prijímacieho konania.

  3. Prihlášku vyplňuje výchovný poradca na základe údajov získaných od rodičov. Tieto údaje vypĺňajú rodičia na tlačive, ktoré dostanú žiaci od výchovného poradcu. Úlohou rodiča je potom všetky údaje na prihláške skontrolovať a zaniesť ju k lekárovi pre potvrdenie o zdravotnom stave žiaka.

  4. Za správnosť údajov uvedených na prihláške ručí svojím podpisom aj zákonný zástupca žiaka, aj žiak.

  5. K prihláške je možné pripnúť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa žiak uchádza.

   

       POUŽITIE ZÁPISNÉHO LÍSTKA

   

  Na čo slúži zápisný lístok?  Zápisným lístkom zapisuje zákonný zástupca svoje dieťa na strednú školu, kde bol žiak prijatý.

   

  Čo je obsahom zápisného lístku?

  1. Zápisný lístok obsahuje údaje o žiakovi: meno a priezvisko dátum narodenia rodné číslo žiaka adresa trvalého bydliska meno a priezvisko zákonného zástupcu

  2. Zápis na SŠ a zrušenie zápisu

  Kto vydáva zápisný lístok? Zápisný lístok vydáva základná škola, ktorú žiak navštevuje. Pripravuje ho výchovný poradca, správnosť údajov overuje a podpisom a pečiatkou potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

  Koľko zápisných lístkov môže mať jeden žiak?  1  

  Kto môže vyzdvihnúť zápisný lístok? V zmysle zákona nie je možné vydať zápisný lístok inej osobe ako zákonnému zástupcovi! Zákonný zástupca preberá zápisný lístok oproti podpisu.

  Čo robí zákonný zástupca so zápisným lístkom? Zákonný zástupca do zápisného lístku nič nevpisuje! Všetko robí príslušná SŠ, kde je žiak prijatý a zákonný zástupca tam odovzdá zápisný lístok. Zákonný zástupca v deň zápisu na strednej škole, kam je žiak prijatý a pre ktorú sa rozhodol, je povinný odovzdať zápisný lístok a zapísať tak žiaka na SŠ.

   Ak sa zákonný zástupca nezúčastní zápisu a ani sa náležite neospravedlní, prijatie žiaka na danú SŠ je považované za zrušené! Na uvoľnené miesto nastupuje žiak, ktorý sa na danú SŠ nedostal pre nedostatok miesta a vyhovel prijímaciemu konaniu.

   

  Je možné zmeniť zápis na SŠ? Ak je žiak zapísaný na jednej SŠ, príde mu kladná odpoveď z druhej SŠ a rozhodne sa pre druhú SŠ, je možné zmeniť zápis. Zo zákona má zákonný zástupca právo požiadať príslušnú SŠ o zrušenie zápisu (SŠ to vyznačí v zápisnom lístku a vráti ho zákonnému zástupcovi). Na uvoľnené miesto okamžite nastupuje žiak, ktorý sa na danú SŠ nedostal pre nedostatok miesta a vyhovel prijímaciemu konaniu. Zákonný zástupca následne vykoná zápis na druhej SŠ v deň na to určený.

  Dôležité internetové stránky: